Quận Cam: Trái tim miền Nam California

Cảm ơn kênh Helen Phan Daily Vlog Thanks to OC Parks Jovani Rosas Show Kayle Kaupanger / Not A Photographer Josh Friedman Supervisor Andrew Do CityofAnaheim And others, thank you so much! __ Liên hệ facebook Dương Địa Lý, instagram @nidalnguyen, email nguyenquocduong.jnl@gmail.com www.duongdialy.com __ Nguyen Quoc Duong Tài khoản 1020097526 tại Ngân hàng Vietcombank… Continue reading Quận Cam: Trái tim miền Nam California